Certifieringsutbildning enligt DMTT-metoden

ruta13KURSBESKRIVNING

Certifiering enligt DMTT-metoden. Se Kursplan 2016-17 här.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge fördjupad kompetens enligt (eller inom) DMTT-metoden.

Behörighetskrav

 • Genomgången och godkänd grundläggande utbildning i DMTT-metoden
 • Erfarenhet från yrkeslivet inom hälsa, skola, vård eller omsorg

Kursledarna förbehåller sig rätten att ekvivalera jämförbar utbildning.

Innehåll
Fördjupad kunskap i dansterapeutisk teori och metod i relation till:

 • utvecklingspsykologi
 • anknytningsteori
 • affektreglering/självreglering
 • dansterapeutiska tekniker

Genomförande
Undervisning/handledning sker i halv- och helgrupp tillsammans med gruppledarna. Praktik förläggs till kursdeltagares arbetsplats/egna verksamhet. Kursdeltagaren ansvarar för lämplig arbetsplats och klient/klienter för praktik. Handledning av praktiskt arbete ges löpande vid sammanlagt tolv tillfällen i mindre grupp samt i helgrupp under en period av sex månader. Handledning ges vid behov via mejl och telefon under pågående utbildning. Praktikarbetet dokumenteras kontinuerligt och lämnas till handledare vid varje kurstillfälle.

I kursen ingår litteraturstudier och skrivuppgifter. Specifikt definierade uppgifter (problemområden) ingår som en del av litteraturstudierna vilka ger möjlighet till fördjupning inom självvalda ämnesområden (se litteraturlistan).

Målsättning
Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha färdighet i och kunskap om

 • att utföra arbete i ett professionellt sammanhang med utgångspunkt inom DMTT- metoden
 • ett fördjupat empatiskt förhållningssätt/arbetssätt
 • olika medvetandenivåer: fysisk (sensomotorisk), emotionell och mental
 • hur etablering av arbetsallians skapas
 • arbete utifrån ett etiskt förhållningssätt och innebörden av tystnadsplikt
 • arbete utifrån en handlingsplan (behandlingsplan vid psykoterapeutisk kompetens) vilket innebär att göra en beskrivning av upplägg, syfte och målsättning för definierat arbete samt upprättande av kontrakt med den/de som uppdraget avser
 • reflektion och utvärdering av egen arbetsroll och insats

Examination
För godkänd certifieringsutbildning inom DMTT-metoden krävs:

 • genomförd och godkänd praktik (minst 10 timmar) för individ eller grupp
 • litteraturstudier med tillhörande skriftligt arbete
 • 80 % närvaro Vid godkänd examination erhålls certifiering samt certifikat

Påbyggnadsutbildning/certifieringsutbildningen omfattar 62 timmar (fördelningen 28 timmars handledning och 34 timmars undervisning).

Utbildningens kursplan är granskad av dansterapeuterna och forskarna Erna Grönlund, Professor Emerita, Fil. dr. Krister Nyström, Fil. dr. Eva Bojner Horwitz, Medicine doktor, kulturhälsoforskare, författare

*DMTT-metoden är utvecklad av Nita Gyllander och Monika Thelin. Metoden är skräddarsydd för yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård eller omsorg.

Litteraturlista >