Grundläggande diplomutbildning i DMTT-metoden

ruta8KURSBESKRIVNING

Syfte
Utbildningens syfte är att ge en grundläggande kompetens i DMTT-metoden.

Behörighetskrav
Utbildningen vänder sig till personer med erfarenhet från yrkeslivet inom hälsa, skola, vård och omsorg. Förkunskaper i dans krävs inte.

Innehåll
Kunskap i dansterapeutisk teori och metod i relation till:

 • utvecklingspsykologi
 • anknytningsteori
 • affektreglering/självreglering
 • dansterapeutiska tekniker

Upplägg
Vid sex undervisningstillfällen tas följande ämnesområden upp:

 • grundläggande dansterapeutiska tekniker
 • utvecklingspsykologi, och anknytningsteori
 • affektteori och musikens betydelse inom DMTT-metoden
 • autentisk rörelse. Att tolka och intervenera i rörelse
 • DMTT-metoden i praktiken; arbete med individ, par familj och grupp
 • dysfunktionella relationsmönster och beroendeproblematik
 • hur kan man använda DMTT- metoden i arbete med dessa

DMTT-metoden
Genomförande

Undervisningen sker i helgrupp. Teori och metod varvas med praktiska övningar. Undervisningen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Litteraturhänvisningar ges till varje tillfälle för aktuellt område. Loggbok förs kontinuerligt. Redovisning sker skriftligt och praktiskt.

Målsättning
Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha förståelse för och kunskap om

 • DMTT-metoden och dess användningsområden
 • empatiskt förhållningssätt inom DMTT-metoden
 • medvetandenivåer: fysisk, emotionell och mental
 • arbetsallianser
 • kinestetisk empati
 • musikens betydelse inom DMTT-metoden

Examination
För godkänd DMTT-utbildning krävs:

 • redovisning av praktiska övningar
 • litteraturstudier med tillhörande skriftligt arbete
 • 80 % närvaro

Efter avlagd godkänd examination erhålls diplom.

Grundläggande utbildning i DMTT-metoden omfattar 76 timmar (6,33 timmar per dag).

Utbildningens kursplan är granskad av dansterapeuterna och forskarna Erna Grönlund, Professor Emerita, Fil dr Krister Nyström, Fil. dr Eva Bojner Horwitz, Medicine doktor, kulturhälsoforskare, författare

* DMTT-metoden är utvecklad av Nita Gyllander och Monika Thelin. Metoden är skräddarsydd för yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg.

Litteraturlista >